Àite-Fuirich

A bheil feum agad air cuideachadh a’ lorg àite-fuirich ann an Steòrnabhagh neo anns an sgìre mu-chuairt airson Mòd nan Eilean Siar 2016?

Ma tha, cuir fios gu Alastair Lockett, Neach-gairm Comataidh nan Àitean-fuirich againn, aig alastair.lockett@visitscotland.com airson fiosrachadh is stiùireadh.