Posts Categorized: Uncategorized

Mac-talla Cogaidh/ Echoes of War

Tachartas sònraichte de dh’ òrain is bhàrdachd an t-Urramach Iain Macleòid nach maireann, le ceòl bho Erik Spence. Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheotharain, Seumas Greumach, Kirsteen Menzies agus Bun-sgoil An Dùn Bhig A special performance of the songs and poetry of the late Rev John MacLeod, with music from Erik Spence. Dingwall Gaelic Choir, James Graham,… Read more »