Posts Categorized: Tachartasan / Events

Fighe

Obair ùr bho Raonaid Walker a tha air duaisean a chosnadh, stèidhichte air òrain is ruitheaman bho ghnìomhachas aodaich na h-Alba. Bidh Art MacCarmaig agus Fiona Nic an t-Sealgair cuideachd nam pàirt den taisbeanadh fìor mhath seo. Ann an co-bhann le Comunn Dunollie A new work from award winning Rachel Walker, based on the songs… Read more »

Seann Bhaile an Òbain/ Old Oban

Gabh iongnadh mu na caractaran agus na suidheachaidhean a tha air cumadh a thoirt air an Òban thar nam bliadhnaichean le Bob MacCulloch agus ceòl tùsail bho Erik Spence agus Dave Mason. Marvel at the characters and the scenes that have shaped Oban over the years with Bob MacCulloch and original music from Erik Spence… Read more »

Mìorbhall Nam Beann/ In Praise of Ben Dorian

Balaich Dhonnchaidh Bhàin le Iain MacPhàrlain aig an stiùir deiseil gus deagh oidhche a thoirt dhuibh bho na sgrìobh bàrd Earra-Ghàidheal Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Tha Dualchas Nàdair na h-Alba a’ toirt taic don tachartas seo. Donnchadh Bàn’s Boys led by Iain MacFarlane ready to provide a night of superb entertainment featuring the work… Read more »

Tachartasan eile aig a’ Mhòid / Other Mòd Events

Get creative in our free Gaelic writing workshop Wednesday 14 October, 2:00 – 3.30pm, The Library, Oban High School Creative Writing Workshop flyer Gaelic at the National Library of Scotland – From collecting the past to collecting the future Tuesday 13 October, 6-7pm. Great Western Hotel, Oban Gaelic at the National Library of Scotland Leaflet… Read more »

Fosgladh Oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail / Opening ceremony of the Royal National Mod

Fosgladh oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, le seirm sònraichte Dòmhnall Sheathaich is Karen NicMhathain agus a’ taisbeanadh nan tàlantan follaiseach aig còmhlan traidiseanta Àrd-sgoil an Òbain. Air a lìbhrigeadh le Kirsteen NicDhòmhnaill. Postair fosgladh a’Mhòid The opening ceremony of the Royal National Mòd, featuring the unique sound of Donald Shaw and Karen Matheson and showcasing… Read more »