Posts By: rnmadmin

Music Marathon and Stovies Cèilidh Dance

Sponsored Accordion Music Marathon Saturday 28th March 2015 – 12pm to 5pm – Royal Hotel, Oban Featuring: Ross MacPherson, Calum MacPhail & Friends Stovies Cèilidh Dance – 8pm – Royal Hotel, Oban Admission: £10.00 Featuring Ross MacPherson Dance Band Mary Catherine MacNeil (M.G.M/T.G.M) Paul McCallum (M.G.M/T.G.M) Raffle prizes to be won Download a flyer for… Read more »

Fundraising Cèilidh

Fundraising Cèilidh 7.30pm Saturday 7th March 2015 Masonic Hall, Albany Street, Oban Admission: £6.00 Featuring: Freddie MacKenzie (T.G.M.) Morag Smith John Joe MacNeil Soillse Folk Group Sileas Sinclair (Accordion) Stuart Campbell (Pipes) Fear an Taighe: Danny MacRae Raffle, tea and homebaking Download a flyer for our March Ceilidh

A’ Togail-Airgid / Fundraising

A’ Togail-Airgid Tha sinn trang anns An Òban a’ cruinneachadh airgead airson am Mòd againn anns an Dàmhair 2015. Cumaibh sùil air an duilleag seo airson faighinn a­mach dè tha gu bhith a’ dol againn anns na mìosan a tha romhainn. Gheibh sibh fiosrachadh cuideachd mu na tachartasan air an duilleag Facebook againn: www.facebook.com/RoyalNationalModOban2015 Tha… Read more »

Tachartasan Ùr / New Events

Ann an 2014 chithear an tachartas Iomaill as motha a-riamh a’ dol air adhart taobh ri taobh ris na farpaisean. Bheir seo a-steach cuirmean, bogadh leabhraichean is CDn, seiseanan ciùil, bàrdachd, dannsa agus cruthan ealain eile de gach seòrsa. Bruthaibh an seo airson Prògram Iomall a’ Mhòid a phrinteadh. This years Mòd features the most exciting… Read more »