Posts By: rnmadmin

 Farpais Chiùil a’ Mhòid / Music for the Mod

Farpais Chiùil a’ Mhòid Tha am farpais seo fosgailte gu neach sam bith, aig aois sam bith, a tha a’ còmhnaidh ann an Earra-ghàidheal aig an àm seo. Faodaidh daoine fonn no òran sam bith a’ chuir a-steach den fharpais agus bu chòrr de gach pìos a bhith a’ freagradh air spiorad a Mhòid. Feumaidh… Read more »

Atharrachadh ann an clàr a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail san Òban ga ainmeachadh agus an ceann-latha airson tagraidhean a’ tighinn faisg

Atharrachadh ann an clàr a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail san Òban ga ainmeachadh agus an ceann-latha airson tagraidhean a’ tighinn faisg  Fhad ’s a tha ainmean thagraichean airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015 a’ taomadh a-steach gach latha, tha buidheann eagrachaidh a’ Mhòid, An Comunn Gàidhealach trang ag ullachadh airson tachartas na bliadhna-sa, a thèid a chumail… Read more »

Tha Ruaraidh a’ sreap Beinn Nibheis – Disathairne 13mh den Ògmhios / Roddy’s Ben Nevis Climb – Saturday 13th June 2015

Tha Ruaraidh a’ sreap Beinn Nibheis – Disathairne 13mh den Ògmhios  Air Disathairne 13mh den Ògmhios 2015, tha Ruaraidh MacÌosag bho Roddy’s Garage anns An Òban a’ dol a shreap Beinn Nibheis gus airgead a’ chruinneachadh airson Mòd an Òbain 2015. Tha Comataidh Ionadail a Mhòid fada an comuinn Ruaraidh airson an oidhirp seo agus… Read more »

Gill-dhùbhlain, Litreachas is Obair Ealain / Trophies, Literature and Artwork

Gill-dhùbhlain, Litreachas is Obair Ealain  Le Mòd Sgìre an Òbain 2015 a’ tighinn nas fhaisge ‘s nas fhaisge, tha sinn ag iarraidh air neach sam bith aig a bheil gill-dhùbhlain neo duais sam bith bhon a Mhòd Ionadail an tilleadh air ais thugainn gu Ionad Gàidhlig Furan, Tallaichean Chorrain, cho luath ‘s a ghabhas. Cuideachd,… Read more »

Prògraman Mòd Sgìre an Òbain / Oban and District Provincial Mod Programmes

Prògraman Mòd Sgìre an Òbain 2015 a-nis ri’m faighinn  Tha na prògraman airson Mòd Sgìre an Òbain 2015 a-nis deiseil agus faodaidh sibh an ceannach airson £3 bho na h-àiteachan a leanas: Ionad Gàidhlig Furan, Tallaichean Chorrain Bùth a chiùil, Cearnag Earra-Ghàdheil Bùth a’ Choingheil Oban and District Provincial Mod 2015 Programmes now Available  The… Read more »

Ceòl, Seinn, Dannsa, Stovies is Airgead! / Music, Song, Dance, Stovies and Money!

Tha sinn fhathast trang anns An Òban a’ cruinneachadh airgead airson Mòd na bliadhna-sa. Air Disathairne 28mh den Mhàrt, bha fad feasgar de cheòl a’ bhocsa againn agus an Dannsa agus Cèilidh le stovies air an oidhche. Abair latha!Bha Taigh-òsda Rìoghail an Òbain air chrith le Ceòl Albannach is Gàidhlig eadar 12f is 5f leis… Read more »

Measadh Gàidhlig / Gaelic Testing

Measadh Gàidhlig aig Mòd Sgìre an Òbain Bidh measadh Gàidhlig a’ gabhail àite aig Mòd Sgìre an Òbain, air maduinn Disathairne an 6mh den Ògmhios. Ma tha thu airson a dhol tron a mheasadh, cuir fios gu Moira Dunlop air moiradunlop@btinternet.com airson àite a ghleidheadh, ag ìnnse dè an ìre aig a bheil thu ag… Read more »