Posts By: rnmadmin

Fosgladh Oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail / Opening ceremony of the Royal National Mod

Fosgladh oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, le seirm sònraichte Dòmhnall Sheathaich is Karen NicMhathain agus a’ taisbeanadh nan tàlantan follaiseach aig còmhlan traidiseanta Àrd-sgoil an Òbain. Air a lìbhrigeadh le Kirsteen NicDhòmhnaill. Postair fosgladh a’Mhòid The opening ceremony of the Royal National Mòd, featuring the unique sound of Donald Shaw and Karen Matheson and showcasing… Read more »

Caismeachd Lòchranach / Torchlight Procession

Tha an t-Òban a’ cur fàilte air a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail le caismeachd lòchranach a’ fàgail Ceàrnag an Stèisein agus a’ dol tron bhaile gu Tallaichean a’ Chorrain airson an tachartas fosglaidh agus a’ chuirm. Feuch gum bi sibh ann! Oban welcomes the Royal National Mòd with a torchlight procession leaving Station Square through the… Read more »

TIOCAIDEAN AIRSON TACHARTASAN A’ MHÒID / TICKETS FOR MOD EVENTS

TIOCAIDEAN AIRSON TACHARTASAN A’ MHÒID Tha na tiocaidean airson tachartasan a’ Mhòid a-nis ga’n riec ann am Bùth a’ Mhòid aig 125 Sràid Sheòrais, An t-Òban. Tha a’ bhùth fosgailte Diluain gu Disathairne bho 11m gu 3f. Faodaidh sibh cuideachd, tiocaidean a’ cheannach air loidhne le bhith a’ dol gu www.ancomunn.co.uk Ma tha sibh na’r… Read more »

FEUM AIR STIUBHARDAN SAOR-THOILEACH FAD SEACHDAIN A’ MHÒID / VOLUNTEER STEWARDS REQUIRED FOR MOD WEEK

FEUM AIR STIUBHARDAN SAOR-THOILEACH FAD SEACHDAIN A’ MHÒID Tha sinn a’ lorg stiùbhardan a bhiodh deònach ur cuideachadh gu saor-thoileach fad seachdain a’ Mhòid aig farpaisean, cèilidhean, cuirmean is eile. Ma tha ùin’ agaibh tron t-seachdain (9mh gu 17mh den Dàmhair) airson ur cuideachadh, feuch gun leig sibh fios thugainn le bhith a’ clàradh air… Read more »

Bùth a’ Mhòid a-nis fosgailte / Mod Shop Now Open

Bùth a’ Mhòid a-nis fosgailte Sin a’ bhùth againn fosgsailte ma tha agus abair gu bheil a’ chiad sheachdain againn air a bhith glè shoirbheachail le daoine a- mach ‘s a-staigh fad na h-ùine. Ma tha ùidh agus ùin’ agaibh-se ann a bhith ga’r cuideachadh anns a’ bhùth, fiach gun leig sibh fios thugainn, no… Read more »

Moira Dunlop recognised for services to the Gaelic Community

Moira Dunlop was recently presented with a Caithness Glass bowl for her services to the Gaelic community in North Argyll. Moira is seen here pictured with John Morrison, Chief Executive on An Comunn & Duncan MacDonald the Oban Mod 2015 Convenor. Moira Dunlop a’faighinn bobhla airson seirbhisean don choimhearsnachd Gaidhlig. Anns a phioctair comhla ri… Read more »

Mòd piping Oban

A charaid chòir, I am writing to you with regards to the Royal National Mòd and the piping competitions. The Mòd will take place in Oban this year with the piping competitions taking place on Saturday 10th October 2015.  Both senior and juniors entries for any piping competitions must be submitted to An Comunn Gàidhealach… Read more »

Bùth Mòd an Òbain 2015 a’ fosgladh air Sràid Sheòrais / Oban 2015 Mod Shop to Open on George Street

Bùth Mòd an Òbain 2015 a’ fosgladh air Sràid Sheòrais Tha Comataidh Ionadail Mòd an Òbain 2015 air ìnnse gu bheil iad a’ gabhail thairis làrach an t-seann bhùth Winehouse aig 125 Sràid Sheòrais, far am bidh bùth a’ Mhòid stèidhichte gu as dèidh an tachartas anns An Dàmhair. Chan eil ceann-latha ann fhathast airson… Read more »