Mìorbhall Nam Beann/ In Praise of Ben Dorian

Miorbhail Nam Beann

Balaich Dhonnchaidh Bhàin le Iain MacPhàrlain aig an stiùir deiseil gus deagh oidhche a thoirt dhuibh bho na sgrìobh bàrd Earra-Ghàidheal Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Tha Dualchas Nàdair na h-Alba a’ toirt taic don tachartas seo.

InPraiseofBenDorian

Donnchadh Bàn’s Boys led by Iain MacFarlane ready to provide a night of superb entertainment featuring the work of Argyll bard Donnchadh Bàn MacIntyre. The event is sponsored by Scottish Natural Heritage.