Mac-talla Cogaidh/ Echoes of War

Tachartas sònraichte de dh’ òrain is bhàrdachd an t-Urramach Iain Macleòid nach maireann, le ceòl bho Erik Spence. Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheotharain, Seumas Greumach, Kirsteen Menzies agus Bun-sgoil An Dùn Bhig
Mac-talla Cogaidh
A special performance of the songs and poetry of the late Rev John MacLeod, with music from Erik Spence. Dingwall Gaelic Choir, James Graham, Kirsteen Menzies and Dunbeg Primary School.
Echoes of War