Fighe

Postair Fighe
Obair ùr bho Raonaid Walker a tha air duaisean a chosnadh, stèidhichte air òrain is ruitheaman bho ghnìomhachas aodaich na h-Alba. Bidh Art MacCarmaig agus Fiona Nic an t-Sealgair cuideachd nam pàirt den taisbeanadh fìor mhath seo.
Ann an co-bhann le Comunn Dunollie
Fighe Poster
A new work from award winning Rachel Walker, based on the songs and rhythms of the Scottish textile industry. Arthur Cormack and Fiona Hunter also perform in a top-class show.
In association with Dunollie Organisation.