Cuirm a’ Mhòid : Para Shandaidh – Turas Gàidhealach / Mòd Fringe : Para Handy – A Highland Voyage

Tallaichean a’ Chorrain, Dimàirt 13mh An Dàmhair 8.00f, £10.00 | Buill £5.00
Cuirm a’ Mhòid : Para Shandaidh – Turas Gàidhealach
Corran Halls, Tuesday 13th October, 8.00pm. £10.00 | Members £5.00
Cuirm a’ Mhòid : Para Handy – A Highland Voyage