Cèilidh na Cloinne/ Children’s Cèilidh

Oidhche spòrsail dha clann agus teaghlaichean. Beagan ùine airson faochadh fhaighinn bho na farpaisean Diluain agus Dimàirt!
Cèilidh na Cloinne
A fun night for children and their families. Time to let off steam after competitions on Monday and Tuesday!
Children's Ceilidh