Fosgladh Oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail / Opening ceremony of the Royal National Mod

Fosgladh oifigeil a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, le seirm sònraichte Dòmhnall Sheathaich is Karen NicMhathain agus a’ taisbeanadh nan tàlantan follaiseach aig còmhlan traidiseanta Àrd-sgoil an Òbain. Air a lìbhrigeadh le Kirsteen NicDhòmhnaill.
Postair fosgladh a’Mhòid
The opening ceremony of the Royal National Mòd, featuring the unique sound of Donald Shaw and Karen Matheson and showcasing the emerging talents of the traditional band from Oban High School. Presented by Kirsteen MacDonald.
Mòd Opening Poster